Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din information samt vilka rättigheter du har. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen och utifrån riktlinjer som gäller inom ABT. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Personuppgiftsansvarig

ABT Bolagen är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för den behandling som sker av personuppgifter.

När hanterar vi personuppgifter?

ABT Bolagen hanterar personuppgifter:

Vid beställning av material och/eller transporter med oss.
Vid anställning.
I samband med kundkvällar eller mässor.
När vi har kontakt med leverantörer för att kunna använda deras tjänster.
Vid kontakt med oss i övriga ärenden.
Om du inte samtycker till att lämna de personuppgifter som krävs för att göra en beställning eller vill få dina redan lämnade personuppgifter raderade, kommer vi inte att kunna fullfölja din beställning.

Vilka uppgifter registreras?

När du gör en beställning hos ABT Bolagen kommer uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata att registreras för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies för att du ska få en bättre användarupplevelse, för att vissa funktioner på vår hemsida ska fungera och för att kunna utveckla och förbättra hemsidan. Du har möjlighet att säga nej till att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan välja att blockera samtliga eller bara vissa cookies samt radera cookies som har lagrats på din enhet.

Vilket ändamål har vi för registreringen av personuppgifter och vem har tillgång till dem?

Lämnade personuppgifter används endast till det ändamål för vilket de lämnats. Är du en kund till oss används dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig som kund, för att kunna leverera och administrera de tjänster du beställt. Vi använder de personuppgifter du lämnat till oss för att kunna ge dig service, support och uppföljning gällande din beställning. Vi kommer även att hantera dina kunduppgifter i vår interna administration, såsom bokföring och revision.

Om du är leverantör till oss behandlar vi dina personuppgifter endast i avseende för vår gemensamma affärsrelation och i enlighet med leverantörsavtal.

När du söker lediga tjänster hos oss eller lämnar dina kontaktuppgifter i andra ärenden används de inte för annat än i det ändamål du lämnat dessa.

I andra fall kan dina personuppgifter lämnas ut till utomstående med skäl av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns dina uppgifter kvar?

ABT Bolagen sparar dina personuppgifter så länge vi ska fullfölja vårt åtagande, t.ex. för att kunna fullfölja avtal och leverera tjänster som beställts, hantera eventuella klagomål och reklamationer. Vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja olika lagliga förpliktelser, t ex. bokföringslagen, kommer att sparas i enlighet med arkiveringstiden beskriven i lagregleringen. Detta betyder att personuppgifter kan lagras på olika ställen beroende av vilket ändamål den behandlats, vilket innebär att om en personuppgift gallrats ut ur ett system för att den ej längre behövs, kan den fortfarande finnas kvar i ett annat där den lagras med stöd av avtal eller lagliga regleringar.

Leverantörskontakter sparas i enlighet med avtalets giltighet. Vid avslutad affärsrelation tas uppgifterna bort ur våra register. Om kontaktperson hos er som leverantör slutar tas deras uppgifter bort utan onödigt dröjsmål på er begäran. Underlag för bokföring sparas i sju år från räkenskapsårets slut, enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att få full information om vilka uppgifter som finns om dig, vilken hantering som görs, vem som har tillgång till personuppgifterna och hur länge de lagras. Du kan, när du vill, återkalla samtycket du lämnat till oss. Du har rätt att korrigera och uppdatera informationen som visar sig vara irrelevant, ofullständig eller inkorrekt. Du kan även begära att få all information som finns om dig raderad, överförd, begränsad eller stoppa vidare behandling av dina personuppgifter. Hantering av dina personuppgifter kan också fortskrida om andra regler och lagar kräver det, till exempel bokföringslagen.

Begäran om rättning eller radering ska inkomma i skriftlig form med underskrift och tillåtas ge fyra veckors behandlingstid.

Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsförordning.

Personuppgiftsincident

Vid händelse av personuppgiftsincident som intrång, förstörelse eller förlust av personuppgifter kommer de berörda att kontaktas av ABT Bolagen. Händelsen kommer även att anmälas till Datainspektionen.

För säker behandling av personuppgifter utför ABT Bolagen löpande organisatoriska och tekniska åtgärder för att uppfylla kraven om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och minska riskerna.